Menu Kategorie

Reklamační řád

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1    
Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti profiPOTISK s.r.o., se sídlem v Petřvaldě, IČ 03860418, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61630, (dále jen „prodávající“) a slouží k zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování nároků z vadného plnění dodání zboží a služeb (reklamace), které proběhlo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“).
1.2    Kupující je povinen se s jeho zněním seznámit ještě před uzavřením závazné kupní smlouvy s prodávajícím.
1.3    Prodávající odpovídá za vady, které dodané zboží nebo služby nesou v okamžik předání nezávislému přepravci k doručení kupujícímu nebo osobního předání kupujícímu.
1.4    Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada v záruční době, má zákazník právo uplatnit nároky z vadného plnění u prodávajícího (reklamovat).
1.5    Za vadu nelze považovat vlastnost zboží, která vznikla důsledkem běžného opotřebení, nesprávného používání, nesprávné údržby nebo nesprávného uchovávání zboží. Za vadu také nelze považovat změnu vlastností zboží vyplývající z přirozených změn materiálů, nebo poškození zboží zaviněné třetí osobou.

2. POVINOSTI KUPUJÍCÍHO PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
2.1    
Kupující je povinen zásilku obsahující zboží neprodleně po doručení zkontrolovat, nebyla-li porušena nebo poškozena.
2.2    Zjevné poškození zásilky při doručení nezávislým přepravcem musí být kupujícím vyznačeno do předávacího protokolu. Kupující není povinen takovou zásilku od přepravce převzít. Kupující je povinen o poškození přepravované zásilky informovat prodávajícího. V případě, že kupující neuvede poškození zásilky do předávacího protokolu přepravce, případně nebude sepsán zápis o škodě, je zásilka považována za převzatou bez poškození.
2.3    Skryté poškození zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky s následujícími informacemi – název a adresa kupujícího, číslo kupní smlouvy nebo faktury, popis poškození zásilky a fotodokumentaci škody v případě, kdy je možné ji pořídit.

3. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA
3.1    
Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:
            - odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné.
            - odstranění vady opravou věci nebo potisku.
            - slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.
3.2    Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:
            - odstranění vady opravou věci nebo potisku.
            - slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.
3.3    Volba mezi výše uvedenými právy náleží kupujícímu. Uplatněné právo z vadného plnění nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

4. POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ
4.1    
V případě, kdy kupující zjistí vadu na dodaném zboží, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího, který s kupujícím vyplní Reklamační list.
4.2    K zahájení procesu reklamace je nutné, aby kupující prodávajícímu předal následující:
            - fakturu obsahující vadné zboží
            - reklamační list
            - soupis reklamovaného zboží
            - detailní popis zjištěných vad
            - všechen reklamovaný materiál
4.3    Pokud se kupující s prodávajícím nedohodne jinak, reklamace zboží nemůže být zahájena a uznána, aniž by kupující reklamované zboží dodal prodávajícímu k posouzení.

5. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
5.1    
Kupující je povinen reklamovat vadné zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu a způsobem uvedeným v reklamačním řádu prodávajícího.
5.2    Zjevné vady zboží zjistitelné při převzetí zboží od prodávajícího nebo nezávislého přepravce je kupující povinen reklamovat do 7 pracovních dní od obdržení zásilky.
5.3    Skryté vady zboží, které se projeví po převzetí zboží, je kupující povinen reklamovat neprodleně po odhalení vady. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem splnění dodávky.
5.4    Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou životnosti zboží – dobou, po kterou při správném užívání v intenzitě odpovídající běžnému použití může zboží díky svým vlastnostem vydržet.
5.5    Neoznámí-li kupující prodávajícímu vadu zboží ve výše uvedených lhůtách, nebo v případě, kdy nedodá prodávajícímu kompletní podklady nutné k reklamaci (včetně reklamovaného zboží, není-li dohodnuto jinak), právo kupujícího na reklamaci zboží zaniká.

6. LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE
6.1
    Lhůta pro vyřízení reklamace ze strany prodávajícího byla stanovena na 30 dní od dodání podkladů k reklamaci.
6.2    Za datum zahájení reklamace je považována chvíle, kdy kupující prodávajícímu dodá kompletní podklady k reklamaci uvedené v bodě 4.2 reklamačního řádu, jakožto i všechno vadně dodané zboží.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1    
V případech neupravených tímto reklamačním řádem budou skutečnosti mezi smluvními stranami řešeny dle Občanského zákoníku v aktuálně platném znění.

Tento reklamační řád je platný od 1.3.2021 na území České republiky a Slovenska.

SANSWISS
Bo!Beton
Statutární město Opava
Rodinný pivovar Bernard
TROJEK
OSTROJ
Holuša montáže s.r.o.
Obec Háj ve Slezsku
VibroBeton, s.r.o.
Řeznictví Tichý s.r.o.
SANSWISS
Bo!Beton
Statutární město Opava
Rodinný pivovar Bernard
TROJEK
OSTROJ
Holuša montáže s.r.o.
Obec Háj ve Slezsku
VibroBeton, s.r.o.
Řeznictví Tichý s.r.o.
SANSWISS
Bo!Beton
Statutární město Opava
Rodinný pivovar Bernard
TROJEK
OSTROJ
Holuša montáže s.r.o.
Obec Háj ve Slezsku
VibroBeton, s.r.o.
Řeznictví Tichý s.r.o.
ArsylineGRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO
Upozornění

Zavřít