Menu Kategorie
  • Úvod
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti profiPOTISK s.r.o.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1    V případě, že nebyly předem písemně sjednány jiné podmínky kupní smlouvy, tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti profiPOTISK s.r.o., se sídlem v Petřvaldě, IČ 03860418, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61630, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy - tzv. přijaté objednávky (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“).
1.2    Kupujícím se může stát pouze fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České nebo Slovenské republiky s platným IČ (VAT číslem).
1.3    Veškerá prezentace zboží umístěného na e-shopu, jakožto i v tištěném katalogu prodávajícího má pouze informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Vyhrazujeme si právo změny technické specifikace. Odstín barev je indikativní a závisí na individuálním nastavení vašeho monitoru, popřípadě může být ovlivněna tiskem v případě tištěných dokumentů.
1.4    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy nebo obchodních podmínek, v případě sporu o jejich výklad vždy platí výklad v českém jazyce.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1    Kupní smlouva mezi prodávajícím vzniká buď podepsáním tištěného dokumentu oběma stranami, odesláním objednávky písemnou formou (prostřednictvím emailu nebo poštou) kupujícím a následným potvrzením přijetím objednávky prodávajícím, nebo objednáním kupujícím přes rozhraní e-shopu a následným potvrzením přijetí objednávky prodávajícím. Kupní smlouvu není možné uzavřít ústní nebo telefonickou formou bez písemného potvrzení.
2.2    Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu dodá zboží, které je předmětem kupní smlouvy. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a v plné výši a řádném termínu uhradí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
2.3    Obsah uzavřené kupní smlouvy je možné změnit pouze s výslovným souhlasem kupujícího i prodávajícího a pouze do chvíle, kdy je zahájen proces výroby.


3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB
3.1    Veškeré ceny uváděné na našem e-shopu, v našich emailových i tištěných nabídkách, katalozích a cenících jsou uváděny bez DPH, pokud výslovně není uvedeno jinak.
3.2    Pokud není písemně sjednána cena jiná, nebo pokud tato není upravena novým ceníkem, představuje cena dle aktuálního ceníku zboží, v době uzavření kupní smlouvy, platnou kupní cenu za dané zboží. Dnem vydání nového ceníku se ruší platnost ceníku starého.
3.3    Kupní cena služeb (potisků) uvedena v rámci cenového kalkulátoru e-shopu je orientační a prodávající si vyhrazuje právo ji změnit. V případě jakékoli změny ze strany prodávajícího musí být kupující o dané změně písemně informován a kupní smlouva přichází v platnost až ve chvíli, kdy kupující pozměněnou kupní smlouvu akceptuje.
3.4    Kupní cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží směrem ke kupujícímu. Cena dopravy je upravena v závislosti na kupujícím zvoleném způsobu.


4. DODACÍ LHŮTA
4.1    Termín dodání objednávky je vždy uveden v potvrzení přijetí objednávky.
4.2    Termín pro dodání zboží s potiskem začíná běžet vždy až od schválení náhledu korektury potisku (dále jen „korektura“) kupujícím. Pokud není ze strany kupujícího podoba korektury schválena déle než 24 hodin od jejího odeslání, prodávající si vyhrazuje právo o posunutí termínu dodání zboží o dobu, která uplyne od odeslání korektury po její písemné schválení kupujícím.
4.3    Předpokládané termíny dodání:
            - 5 - 7 pracovních dní pro zboží bez potisku
            - 14 pracovních dní pro zboží s potiskem

4.4    Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu v období, kdy jsou kapacity výroby vytíženy. O tomto prodloužení je povinen kupujícího informovat.


5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1    Kupující prodávajícího informuje o jeho preferenci dodacích podmínek z těchto:
            - Kurýrní služba s platbou na dobírku
            - Kurýrní služba bez platby na dobírku
            - Osobní odběr na provozovně prodávajícího
5.2    Za místo a čas dodání kupujícímu je považováno předání prvnímu nezávislému přepravci, případně informování kupujícího o tom, že zboží je připraveno k osobnímu odběru.
5.3    Prodávající neručí za problémy vzniklé na straně nezávislého přepravce.
5.4    V případě přepravy kurýrní službou hradí kupující prodávajícímu náklady na dopravu formou zvláštní položky ve faktuře.
5.5    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným než původně zvoleným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží.
5.6    Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění převzít.


6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1    Kupující se zavazuje uhradit plnou kupní cenu zboží, jakožto i poskytnuté služby, náklady na balení, doručení zboží a DPH.
6.2    Prodávající s kupujícím se dohodnou na jedné z níže uvedených způsobů platby a tato platba bude uvedena v kupní smlouvě.
6.3    Možné způsoby platby:
            - Platba převodem na základě vydané faktury
            - Platba plné kupní ceny včetně DPH předem na základě proforma faktury
            - Platba dopravci při převzetí zboží – na dobírku, v hotovosti nebo platební kartou
            - Částečná úhrada předem na základě zálohové faktury a zbytek převodem na účet prodávajícího po předání zboží
6.4    Pokud není dohodnuto předem jinak, je při platbě převodem na základě vydané faktury splatnost plné kupní ceny zboží a služeb, jakožto i DPH 14 dní od vystavení faktury.
6.5    Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny i při částečném plnění kupní smlouvy a kupující je povinen tuto cenu v její plné výši a v řádné splatnosti uhradit.
6.6    Žádná část kupní ceny za dodané zboží a služby nesmí být uhrazena pohledávkou třetích osob.
6.7    Úhrada kupní ceny protislužbou je možná pouze na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé před uzavřením kupní smlouvy.
6.8    Faktury jsou zasílány prostřednictvím emailové pošty na adresu dohodnutou mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že kupující změní svou emailovou adresu, aniž by prodávajícího upozornil, neodpovídá prodávající za prodlení vzniklé z důvodu zaslání faktury na neaktuální adresu.
6.9    Kupující získává vlastnická práva ke zboží až po uhrazení plné kupní ceny zboží.


7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
7.1    Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více než 7 dní. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího, nebo v případě, kdy prodávající eviduje u kupujícího pohledávky po tolerované splatnosti.
7.2    Prodávající neodpovídá za jakékoli škody vzniklé kupujícímu v případě nemožnosti dodání zboží v důsledku jeho vyprodání vzniklého během prodlevy v komunikaci ohledně přesné specifikace zboží nebo prodlevy při úhradě zálohy ze strany kupujícího.
7.3    Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného dle přání kupujícího.
7.4    Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo přerušení dodávek zboží zapříčiněných zásahem „vyšší moci“, popřípadě za nedodání zboží v případě, kdy je zboží v požadovaném termínu nedostupné. V těchto případech prodávající o případném prodloužení dodacího termínu kupujícího neprodleně informuje. Kupující má právo se rozhodnout, zda bude prodloužení dodacího termínu akceptovat nebo odstoupí od kupní smlouvy.
7.5    Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno protistraně vždy písemnou formou, která musí obsahovat důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.


8. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA
8.1    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením Občanského zákoníku). Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem splnění dodávky.
8.2    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou.
8.3    V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
8.4    Fotografie jednotlivých předmětů v katalogu a na e-shopu prodávajícího mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti. Drobné odchylky v barevnosti a provedení nemohou být považovány za rozpor s kupní smlouvou.
8.5    Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího předmětné reklamované zboží. Reklamace je uplatnění nároku Kupujícího vůči Prodávajícímu na odstranění vad dle Reklamačního řádu.
8.6    Prodávající je povinen uznané vady plnění kupní smlouvy odstranit nejpozději do 30 dní od obdržení reklamace a to následovně v závislosti na dohodě s kupujícím:
            - výměnou poškozeného zboží popřípadě dodáním chybějícího zboží nebo jeho části, pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené.
            - opravou vadného zboží nebo potisku.
            - slevou z kupní ceny zboží nebo potisku.
            - odstoupením od smlouvy v předmětu vadného plnění.
8.7    Prodávající nenese zodpovědnost za škody vzniklé při přepravě zboží nezávislým přepravcem. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost přepravního kartonu a v případě jeho jakéhokoli poškození kupující uvede tuto skutečnost do předávacího protokolu přepravní společnosti.
8.8    Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním, nesprávnou údržbou nebo špatným skladováním produktu.
8.9    Prodávající neodpovídá za vady vzniklé aplikací potisku, jestliže kupující zboží nenakupuje u prodávajícího, ale předmětné zboží určené k potisku nakupuje z vlastních (jiných) zdrojů a poté předává prodávajícímu POUZE k potisku. A to vzhledem k tomu, že prodávající nemá zkušenosti s aplikací potisku na jiném než vlastním zboží. Kupující je s tímto před započetím aplikací potisku seznámen a s tím také bez výhrad souhlasí. V případě nesouhlasného stanoviska si prodávající vyhrazuje právo toto zboží k potisku nepřijmout a odstoupit od smlouvy.
8.10    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád.
8.11    V případě uznání vadného plnění kupní smlouvy prodávající nahradí pouze hodnotu vadného zboží.
8.12    Pokud není dohodnuto jinak, uplatnění práv z vadného plnění nemá odkladný účinek na splatnost faktury, ve které je vadné zboží fakturováno, a kupující je povinen dodržet datum její splatnosti.


9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1    Je-li obsahem kupní smlouvy potisk zboží, je kupující povinen dodat prodávajícímu kvalitní podklady pro tisk. V případě poskytnutí nevhodných podkladů pro tisk bude na tento fakt kupující prodávajícím upozorněn. V případě, že se kupující i přes upozornění prodávajícího rozhodne, že potisk v této podobě chce, nenese prodávající žádnou odpovědnost za výslednou kvalitu vizuální stránky potisku.
9.2    Před zahájením procesu potisku zboží prodávající kupujícímu vyhotoví tzv. korekturu potisku, ve které bude specifikována technologie potisku, umístění potisku na vybraném předmětu, vyobrazena informace o velikosti potisku a užitých barvách tisku. Kupující je povinen tuto korekturu důkladně zkontrolovat. Svým odsouhlasením korektury přebírá veškerou zodpovědnost za případné chyby v ní obsažené. Prodávající nese veškerou zodpovědnost za chyby vzniklé při výrobě oproti schválené korektuře.
9.3    Výsledná barevnost potisku se může lišit od původně zadaného odstínu potisku a to až o 10% v závislosti na materiálu a barvě zboží určeného k potisku.


10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1    Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v adresáři zákazníků prodávajícího po celou dobu plnění kupní smlouvy a po jejím naplnění za účely marketingu a další případné obchodní spolupráce a to až od doby, kdy kupující písemně vyjádří svůj nesouhlas s takovýmto zpracováním.
10.2    Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží, těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
10.3    Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a vymazání z databáze. V případě, že chce kupující tohoto práva využít, je povinen zaslal svou žádost písemně na adresu prodávajícího.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1    V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
11.2    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.3    Prodávající je oprávněn v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky jednostranně měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
11.4    Obě kupní strany jsou oprávněny činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (například emailem nebo prostřednictvím chatu). Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě jakkoli zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že proběhlo v elektronické podobě.


Velkoobchodní_podmínky_JHK.pdf


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2021 na území České republiky a Slovenska.

SANSWISS
Bo!Beton
Statutární město Opava
Rodinný pivovar Bernard
TROJEK
OSTROJ
Holuša montáže s.r.o.
Obec Háj ve Slezsku
VibroBeton, s.r.o.
Řeznictví Tichý s.r.o.
SANSWISS
Bo!Beton
Statutární město Opava
Rodinný pivovar Bernard
TROJEK
OSTROJ
Holuša montáže s.r.o.
Obec Háj ve Slezsku
VibroBeton, s.r.o.
Řeznictví Tichý s.r.o.
SANSWISS
Bo!Beton
Statutární město Opava
Rodinný pivovar Bernard
TROJEK
OSTROJ
Holuša montáže s.r.o.
Obec Háj ve Slezsku
VibroBeton, s.r.o.
Řeznictví Tichý s.r.o.
ArsylineGRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO
Upozornění

Zavřít