Menu Kategorie
  • Úvod
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Společnosti profiPOTISK  s.r.o.
se sídlem v Ostravě

identifikační číslo: 03860418
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61630
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu, umístěného na internetové adrese www.jhktextil.cz

(ONLY in Czech language)


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti profiPOTISK  s.r.o., se sídlem v Ostravě, identifikační číslo: 03860418, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61630, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy - tzv. Přijaté objednávky (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese - www.jhktextil.cz,a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Nedílnou součástí těchto Obchodní podmínek je Reklamační řád - klikněte zde.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.jhktextil.cz(dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Kupující, je podnikatel (vlastnící IČO), který nakupuje zboží od prodávajícího v rámci podnikatelské činnosti a proto se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím řídí těmito Obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7.  Vyhrazujeme si právo změny technické specifikace. Odstín barev je indikativní a závisí na individuálním nastavení Vašeho monitoru a proto nemusí přesně odpovídat barvě daného produktu.

1.8. Upozorňujeme zákazníky, že potisk provádíme POUZE na námi dodávaný textil, event. další předměty.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Před zahájením spolupráce je kupující povinen seznámit se s obchodními podmínkami. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Přihlašovací jméno a heslo, kterým se přihlašuje do systému prodávajícího je známé pouze kupujícímu. V případě jeho ztráty nebo zneužití, je kupující povinen oznámit toto neprodleně prodávajícímu. Prodávající provede zablokování účtu kupujícího a nastaví nové heslo, které kupující později změní dle svého uvážení.

Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu jsou (jako závazný návrh kupní smlouvy) prodávajícím potvrzovány e-mailem a jsou pro kupujícího vždy závazné ihned po odeslání na server.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupující při své registraci uvádí následující údaje:

- Jméno a příjmení / Firma

- Úplná adresa místa podnikání nebo sídla

- IČO a DIČ

- Bankovní spojení

- Emailové a telefonické spojení


KUPUJÍCÍ JE POVINNEN PŘI NÁKUPU VYPLNIT TYTO ÚDAJE:

Firemní údaje – objednávající osoba (povinný údaj)

- jméno a příjmení

- e-mail

- telefon

Fakturační adresa (povinný údaj)

- ulice

- město

- PSČ

Firemní údaje – název firmy, IČO, DIČ (povinný údaj)

- název firmy

- IČ

- DIČ

- požaduje-li doručování zboží na jinou adresu, než je fakturační, může uvést ještě alternativní doručovací adresu

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě bodu 1.3. a dále, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a Přijaté objednávky (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny tučně bez DPH a také včetně daně z přidané hodnoty, případně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Objednávka může být kupujícím učiněna prostřednictvím e-mailu, nebo v rámci internetového obchodu prodávajícího.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 3.3.1. Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).

3.3.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

3.3.3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „objednávka“).

3.3.4. Cenový On-line creator - je možné zadat požadavek na potisk, výšivku atd. s jasně specifikovanou cenou na příslušnou aplikci brandingu (potisk, výšivku atd.).

3.3.5. Minimální celková objednávka (různého sortimentu, bez aplikací brandingu - potisky, výšivky) je stanovena ve výši - 2.000,- Kč bez DPH. Pokud bude mít objednávka hodnotu menší, bude stornována.

3.3.5. Minimální celková objednávka, na kterou bude uplatňováno tzv. "náhradní plnění", činí mininálně - 20.000,- Kč bez DPH.

3.3.7 U vybraného zboží (triček, polokošil atd...) je možné objednávat POUZE minimální počet po 5 kusech od velikosti a barvy. U tašek (případně jiných produtků) činí minimální počet 100 ks, případně více.

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní - formou tzv. Přijaté objednávky z účetního systému Pohoda (dále jen „Přijatá objednávka“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení (odsouhlasení) objednávky - formou tzv. Přijaté objednávky (v písemně formě).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Na základě objednávky kupujícího bude prodávajícím zaslána tzv. Přijatá objednávka (s případnou další kalkulací týkajících se potisků, výšivek atd...).

Pokud není písemně sjednána cena jiná, nebo pokud tato není upravena novým ceníkem, představuje cena dle aktuálního ceníku zboží, v době uzavření kupní smlouvy, platnou kupní cenu za dané zboží. Dnem vydání nového ceníku se ruší platnost ceníku starého. Cena zboží uvedená v ceníku v sobě nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu. Kupující (zákazník) je s tímto před započetím aplikací brandingu seznámen a s tímto bez výhrad souhlasí. V případě nesouhlasného stanoviska je zboží vráceno kupujícímu zpět bez aplikací brandingu s tím, že společnost.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít objednávku - kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny zboží jsou uváděny bez DPH (i s DPH) a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- platební kartou v místě určeném kupujícím;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2500757826/2010, vedený u společnosti - Fio banka, pobočka Ostrava (dále jen „účet prodávajícího“);

- 100 % záloha včetně DPH předem (na základě zálohové faktury prodávajícího);

- x % jako částečná platba předem (na základě zálohové faktury);

- x % jako částečná platba předem + doplatek v hotovosti při převzetí, či dodání zboží;

V případě souhlasu kupujícího s částečným plněním kupní smlouvy, je prodávající oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit. Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění z kupní smlouvy až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši. Zadržení platby nebo krácení platby z důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.

4.2. Kupujícímu může být na základě vyplnění přihlašovacího formuláře zpřístupněn internetový obchod. Poté mu bude přístupná další cenová úroveň, případně ze strany prodávajícího bude individuálně přidělena cenová kategorie. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží - dopravou ve smluvené výši.

Kupní cenou se v tomto článku rozumí:

- kupní cena zboží, je-li dodáváno jen zboží beze služeb

- součet kupní ceny zboží a ceny služeb, je-li dodáváno zboží se službami

- cena služeb, jsou-li jen poskytnuty služby,

vždy v součtu s expedičními poplatky nebo náklady na dopravu, recyklačními poplatky a autorskými odměnami ve smyslu posledního odstavce čl. 4 těchto obchodních podmínek. Úhradou kupní ceny se tedy rozumí úhrada včetně všech těchto případných položek.

4.3. V případě platby v hotovosti, či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, případně on-line - platební kartou.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky - Přijatá objednávka (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě, na elektronickou adresu kupujícího. Pro případ prodlení při úhradě závazků vznikajících mezi prodávajícím a kupujícím, se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % za každý den prodlení platby nebo plnění.

4.8. Prodávající je oprávněn provést úpravy cen zboží v souladu se změnou kurzů zahraničních měn nebo dalších vnějších i vnitřních podmínek a to včetně oprav chybně zadaných cen.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (objednávky)

5.1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními obchodního zákoníku (§422-429)

5.2. Prodávající odpovídá nakupujícímu za to, že zboží při převzetí nakupujícím nemá žádnou vadu. Nakupující může požádat o výměnu nebo opravu v těchto případech:

- na výměnu má nárok, pokud nejde o nepřiměřený požadavek (pomačkaná krabice atd...)

- pokud není oprava (produkt nelze opravit) či výměna možná (například již není stejný produkt skladem), může nakupující od smlouvy odstoupit. Dále je možnost žádat o slevu z kupní ceny zboží( při podstatné závadě dadaného zboží.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Ve lhůtě třicetiti (30) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je mezi prodávajícím a kupujícím toto uzavřeno s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovaní ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, jestliže tímto byly porušeny podmínky Soutěže (viz. e-shop).

5.9. Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující je v prodlení s úhradou zálohy více než 20 dnů po dohodnutém termínu, v případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením prohlášení o odstoupení od smlouvy kupujícímu se smlouva od počátku ruší. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení úroku z prodlení.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ (ceny za přepravní služby - klikněte zde)

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výš i 100 Kč za každý den prodlení (slovy: sto korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen ihned zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad neprodleně zdokumentovat (foto) a oznámit písemně přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Během dopravy veřejným dopravcem, zodpovídá za riziko ztráty, zničení nebo poškození věci prodávající. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození věci z prodávajícího na kupujícího. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném v okamžiku sjednání kupní smlouvy.

6.7. Veškeré vady musí být prodávajícímu písemně oznámeny bez zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující možnost věc prohlédnout a vadu zjistit. Uplatnění práv z vadného plnění přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

6.8. Prodávající je v případě podstatného porušení kupní smlouvy povinen uznané vady odstranit dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, opravou věci, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny nebo jiným dohodnutým způsobem, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vadu vyloučeny.

6.9. V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy je prodávající povinen vadu věci odstranit, nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 20 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení kupní smlouvy.


7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením Občanského zákoníku). V případě oprávněné reklamace má Kupující práva dle Zákona. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem splnění dodávky.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího předmětné reklamované zboží. Reklamaceje uplatnění nároku Kupujícího vůči Prodávajícímu na odstranění vad dle Reklamačního řádu.

7.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé aplikacemi brandindu - potisku sítotiskem, tampónem, transferem a jinými technologiemi, jestliže kupující zboží nenakupuje u prodávajícího ale předmětné zboží určené k potisku nakupuje z vlastních (jiných) zdrojů a poté předává prodávajícímu POUZE k potisku, či jiným aplikacím brandingu. A to vzhledem k tomu, že prodávacící nemá zkušenosti s aplikací brandingu na jiném než vlastním zboží, které uvádí prodávající na e-shopu, případně ve svých katalozích. Kupující (zákazník) je s tímto před započetím aplikací brandingu seznámen a s tím také bez výhrad souhlasí.V případě nesouhlasného stanoviska s tímto bodem může prodávající kupujícímu zboží zpět bez aplikací brandingu s tím, žeprodávajícínepřijme riziko znehodnocení zboží na svůj náklad.

7.7. Souhlas prodávajícího je automatický v případě přijetí tzv. - Přijaté objednávky, vystavené prodávajícím s tímto doplněným textem v poznámce:kupující souhlasí s tím, že v případě poškození zboží aplikacemi brandingu nebude v žádném případě požadovat reklamaci, s čímž také bez výhrad souhlasí.

7.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád (prodávajícího) - klikněte zde.

7.9. Formulář pro vyřízení reklamace, nutné použít v případě raklamace - Reklamační list (aktivní - lze vepisovat text):  reklamace.pdf


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, současně může kupující požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní tento závadný stav.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, či jiných právních osvědčení a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

12.3. Prodávající je oprávněn v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky jednostranně měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek bude vždy řádně a viditelně oznámena na stránkách prodávajícího před její účinností, přičemž změny obchodních podmínek nabývají účinnosti 15. dnem ode dne jejich zveřejnění na internetové adrese. Kupující má právo změny odmítnout a kupní smlouvu či jiný závazek řídící se obchodními podmínkami z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 15 dnů, která započne běžet doručením písemné výpovědi prodávajícímu. Chování kupujícího v intencích aktuálně účinných obchodních podmínek se však vždy považuje za souhlas s jejich obsahem či změnou.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

- adresa pro doručování: profiPOTISK  s.r.o., Korejská 877/14, 70200 Ostrava - Přívoz

- adresa elektronické pošty: obchod@jhktextil.cz

- telefon: 596 639 457

12.6. Tyto obchodní podmínky nabývaji platnosti dnem 1. ledna 2017 a platí na území České a Slovenské republiky.

SANSWISS
Bo!Beton
Statutární město Opava
Rodinný pivovar Bernard
TROJEK
OSTROJ
Holuša montáže s.r.o.
Obec Háj ve Slezsku
VibroBeton, s.r.o.
Řeznictví Tichý s.r.o.
SANSWISS
Bo!Beton
Statutární město Opava
Rodinný pivovar Bernard
TROJEK
OSTROJ
Holuša montáže s.r.o.
Obec Háj ve Slezsku
VibroBeton, s.r.o.
Řeznictví Tichý s.r.o.
SANSWISS
Bo!Beton
Statutární město Opava
Rodinný pivovar Bernard
TROJEK
OSTROJ
Holuša montáže s.r.o.
Obec Háj ve Slezsku
VibroBeton, s.r.o.
Řeznictví Tichý s.r.o.
ArsylineGRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím
Upozornění

Zavřít